Användning av cookies

Vår webbplats använder cookies för att du t.ex. ska kunna lägga varor i kundvagnen, boka en tekniker online och för att vi ska kunna samla in anonym statistik för att hjälpa oss förbättra webbplatsens funktioner. Om du fortsätter att surfa på webbplatsen och ignorerar detta meddelande accepterar du automatisk användandet av cookies. Klicka på länkarna till höger om du vill läsa mer information om de cookies vi använder och hur du hanterar dina inställningar för cookies.

 

Villkor för användning av hemsidan

Denna sida (tillsammans med övriga villkor som anges på Gaggenaus hemsida) beskriver de villkor som gäller för användandet av Gaggenaus hemsida http://www.gaggenau.com/se/ (”Webbsidan”). Läs dessa användarvillkor noggrant innan du börjar använda Webbsidan. Genom att använda Webbsidan, accepterar du dessa användarvillkor. Om du inte accepterar dessa användarvillkor, vänligen avstå från att använda Webbsidan.

Information om oss
- Webbsidan drivs av BSH Home Appliances AB (hädanefter varumärket “Gaggenau”). För mer information om BSH, vänligen se Kontakt- och Bolagsinformation

Din användning av Webbsidan
Du får endast använda Webbsidan för lagliga ändamål. Du får inte använda Webbsidan:
a) på ett sätt som bryter mot gällande nationell eller internationell lag eller förordning
b) i syfte att skada eller försöka skada minderåriga på något sätt
c) genom att medvetet överföra uppgifter, skicka eller överföra material som innehåller virus, trojanska hästar, maskar, tidsbomber, tangentloggare, spyware, adware eller andra skadliga program eller liknande datorkoder som syftar till att påverka driften av någon programvara eller hårdvara.

Härtill intygar du att du inte kommer att använda Webbsidan för att:
a) sprida skräppost eller obeställt e-postmaterial
b) utge dig för att representera Gaggenau
c) förfalska rubriker eller på annat sätt manipulera innehållet på Webbsidan för att dölja dess ursprung eller material som skickas via Webbsidan
d) lämna falska uppgifter om din anknytning till personer eller företag
e) agera på ett sätt som negativt påverkar andra användares möjligheter att använda Webbsidan
f) ägna dig åt brottsliga aktiviteter
g) publicera eller sprida material som är ett brott mot eller inkräktar på andras rättigheter eller som är olagligt, kränkande, att räkna som förtal, vulgärt eller på annat sätt stötande eller som innehåller reklam för eller anbud kopplade till produkter eller tjänster
h) samla in eller lagra personuppgifter om andra användare utan deras uttryckliga godkännande
i) bryta mot användares rätt att dra tillbaka sådana godkännande som beskrivs i h).

Om du bryter mot Gaggenaus användarvillkor är du ersättningsskyldig för den skada Gaggenau och dess närstående bolag kan komma att drabbas av till följd av dina handlingar.

Immateriella rättigheter
Gaggenau är ägare eller licenstagare av alla immateriella rättigheter som finns på Webbsidan och som publiceras på den. Du får lov att ta del av, hämta och/eller använda information på Webbsidan uteslutande för personligt och icke-kommersiellt bruk. Denna rätt utgör inte en överlåtelse av äganderätten till materialet eller till kopior av materialet. Notera att du inte får göra några som helst ändringar i materialet, du får inte reproducera, sprida, offentligt visa eller spela upp eller på annat sätt använda eller förmedla det till allmänheten eller i kommersiellt syfte. Du får inte heller använda illustrationer, fotografier, video- eller ljudsekvenser eller någon grafik utan att ange källan. Materialet på Webbsidan får inte användas för kommersiella ändamål utan att inhämta Gaggenaus godkännande i förväg.
Genom att använda Webbsidan förbinder du dig att följa all internationell och lokal upphovsrättslig lagstiftning samt att förhindra otillåten distribution och kopiering av materialet.

Länkar samt information på Webbsidan
Gaggenau gör inga utfästelser och lämnar inga garantier för riktigheten i länkar eller annan information som finns på Webbsidan. Gaggenau lämnar inga garantier beträffande materialets/innehållets korrekthet eller fullständighet, ej heller beträffande tillförlitligheten hos rekommendationer, åsikter, uttalanden och annan information som visas eller sprids via Webbsidan. All information tillhandahålls och är avsedd att användas med insikten om att Gaggenau inte kan hållas ansvarig för förlust, skadeståndsskyldighet, skada eller kostnad av något som helst slag som uppkommer helt eller delvis, direkt eller indirekt till följd av användning eller förlitande på sådan information eller på sådan person. Gaggenau friskriver sig uttryckligen från varje form av utfästelser och garantier, uttryckliga och underförstådda, inklusive men inte begränsat till garantier beträffande säljbarhet eller lämplighet för ett visst syfte, försäkringar om att innehållet inte inkräktar på tredje parts rättigheter eller beträffande driften av Webbsidan och innehållet, med undantag för de områden där lagen så förbjuder.
Gaggenau garanterar inte att Webbsidan eller servrar där Webbsidan ligger eller elektroniska meddelanden som skickas av Gaggenau är fria från virus eller andra skadliga inslag.
Tillhandahållande av länkar ska inte tolkas som att Gaggenau eller Webbsidan stöder, samarbetar med, är knutet till eller har juridisk rätt att använda varumärken, märken, logotyper eller copyrightsymboler som visas i eller som kan öppnas via länkarna eller att länkande webbsidor har rätt att använda varumärken, märken, logotyper eller copyrightsymboler som tillhör Gaggenau eller dess närstående bolag eller dotterbolag.

Skyldighet att begränsa förluster
Utan inverkan på den ansvarsbegränsning som finns angiven i dessa användarvillkor, ska du vidta alla rimliga åtgärder för att begränsa dina förluster som uppstår i samband med skadeståndsanspråk eller en process (oavsett om det gäller försummelse, avtalsbrott eller något annat) som du framställer eller inleder gentemot Gaggenau.

Externa länkar till Webbsidan
Alla länkar till Webbsidan måste först godkännas skriftligen av Gaggenau, utom i följande fall;
a) länken innehåller enbart texten ”Gaggenau” och innehåller inte något av Gaggenau eller dess licenstagares/licensgivares upphovsrättsskyddade varumärken
b) länken pekar enbart till http://www.gaggenau.com/se/ och inte till sidor längre ner i webbplatshierarkin
c) när användaren klickar på länken visas sidan i fullskärm i ett webbläsarfönster med fullständiga funktioner och komplett navigering, inte som en ram på den länkade webbsidan
d) länkens utseende, placering och övriga egenskaper ger inte det falska intrycket att en juridisk enhet eller dess aktiviteter eller produkter är knutna till eller stöds av Gaggenau och är inte heller utformade på ett sätt som kan skada eller urvattna den goodwill som är förknippad med Gaggenau eller dess närstående bolags namn och varumärken. Gaggenau förbehåller sig rätten att när som helst och efter eget gottfinnande dra tillbaka rätten att länka till Webbsidan.

Ändringar på och eventuella driftstopp av Webbsidan
Vi strävar efter att uppdatera Webbsidan regelbundet och kan ändra innehållet när som helst. Gaggenau förbehåller sig därför rätten att när som helst göra ändringar i, korrigera fel eller utlämnanden i delar av Webbsidan, göra andra ändringar på Webbsidan eller i de material och produkter, tjänster och priser (i förekommande fall) som finns beskrivna på Webbsidan utan föregående meddelande. Du förväntas kontrollera denna sida då och då för att ta notis om eventuella förändringar vi gjort.
Driftsstopp för underhåll m.m. kan förekomma på hemsidan. Gaggenau ansvarar inte för störningar, avbrott eller andra problem som kan förekomma på hemsidan. Om behov uppstår, kan Gaggenau avbryta tillgång till Webbsidan eller stänga den på obestämd tid.

Tillgång till Webbsidan från områden och platser utanför Sveriges gränser
Gaggenau lämnar inga garantier om huruvida materialet på Webbsidan är lämpligt eller tillgängligt för användning på platser utanför Sverige och tillgång till det från områden där innehållet är olagligt förbjuds härmed. Om du använder Webbsidan från platser utanför Sverige ansvarar du själv för att uppfylla gällande lagstiftning på platsen.

Information om dig och om dina besök på Webbsidan
Gaggenau behandlar information om dig i enlighet med vår Integritetspolicy . Genom att använda Webbsidan samtycker du till sådan behandling och du garanterar att alla uppgifter som du lämnat om dig är korrekt.

Service
Vår servicereparation består bland annat av förberedelser för servicebesök (t.ex. avtalad tid för servicebesök), reparation och efterbehandling (t.ex. undersökning om konsumenten är nöjd med vår service). För förberedning och efterbehandling kan vi eller våra servicepartners komma att kontakta konsumenten som beställde tjänsten. Personuppgifter som hämtas från konsumenten i samband med ett servicebesök kommer att behandlas i enlighet med gällande lokal lagstiftning. Efterbehandlingen är en integrerad del av våra serviceavtal för att säkerställa att tjänsten uppfyller alla relevanta krav och för att vidta ytterligare åtgärder om vi anser att det är lämpligt utifrån konsumentens feedback. Läs mer om Gaggenaus Användarvillkor för Service .

Uppladdning av material på Webbsidan
Allt eventuellt material du laddar upp på Webbsidan betraktas som icke-konfidentiell och i samband med att du lämnar ut sådant material till Gaggenau överlämnar och överför du alla immateriella rättigheter till sådant material till Gaggenau och Gaggenau har därför rätt att använda, kopiera, distribuera och lämna ut sådant material till tredje part.
Gaggenau förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande ta bort eventuellt material och uppgifter som du laddat upp/publicerat på Webbsidan.

Användarkonton
Du kan i vissa fall vara tvungen att öppna ett konto för att få tillgång till skyddade delar av Webbsidan. Du måste då genomgå en registreringsprocess genom att lämna fullständiga och korrekta uppgifter i enlighet med det aktuella registreringsformuläret. Du ombeds i så fall också att välja ett lösenord. Du bär själv hela ansvaret för att ditt lösenord och konto förblir hemliga och skyddade. Du bär även hela ansvaret för alla aktiviteter som utförs på kontot. Du förbinder dig att genast underrätta Gaggenau om obehörig användning av kontot eller andra säkerhetsintrång. Gaggenau ansvarar inte för eventuella förluster som drabbar dig till följd av att någon annan använder ditt lösenord eller konto.

Tillämplig lag

Din användning av Webbsidan och dessa användarvillkor är underställda svensk materiell rätt utan tillämpning av dess lagvalsregler.

Tack för att du besöker Webbsidan!